Algemene voorwaarden

De Eekhoorn, gevestigd te Ederveen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht, aldaar gedeponeerd.

Artikel 1 Definities

Onder ‘afnemer’ wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die met ons een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n).

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons gedane aanbiedingen, met ons gesloten overeenkomsten en aan ons verleende opdrachten, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Een verwijzing door afnemer naar eigen algemene of inkoopvoorwaarden, wordt nadrukkelijk door ons van de hand gewezen.
 3. Deze algemene voorwaarden van De Eekhoorn zijn te verkrijgen na schriftelijk of telefonisch verzoek, zodat afnemers worden geacht met de inhoud van de voorwaarden bekend te zijn en daarmee in te stemmen, tenzij partijen uitdrukkelijk anderszins zijn overeengekomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en overeenkomsten

 1. Al onze aanbiedingen hetzij in de vorm van prijslijsten, catalogi, circulaires, drukwerken, brochures, hetzij anders daaronder begrepen mondelinge aanbiedingen zijn immer vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Opgaven van maten, kleuren, kwaliteit, kwantiteit, gewichten e.d. zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch niet bindend; geringe afwijkingen zijn toelaatbaar.
 2. Tussen De Eekhoorn en afnemer komt een overeenkomst tot stand nadat de afnemer de bestellijst heeft aangeboden aan de eigenaar van de website www.de-eekhoorn.com als bestelling online gedaan.

Artikel 4 Prijzen

 1. De prijzen op de prijslijsten zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn met uitzondering van consumenten prijzen exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De prijzen zijn gebaseerd op prijzen van materialen, lonen, sociale, fiscale lasten, invoerrechten en vrachtkosten welke gelden op het moment van aanbieding. Indien deze prijzen door prijsstijging van grondstoffen, materialen, hulpmaterialen, onderdelen, vervoerskosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten, invoerrechten, valutakoersen e.d., sinds de datum van aanbieding een verhoging hebben ondergaan zijn wij gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te verhogen.
 3. Indien de kostprijsverhoging conform lid 2 echter meer dan 15% bedraagt, is afnemer bevoegd de order binnen 3 dagen na het tijdstip waarop afnemer daarvan kennis heeft genomen, te annuleren.

Artikel 5 Levering

 1. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niettijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld en ons een laatste termijn voor levering te worden gegund.
 2. Levering geschiedt in beginsel franco (mits opgehaald bij het magazijn van De Eekhoorn te Ederveen) behoudens de in de prijslijst weergegeven uitzonderingen en behoudens de volgende gevallen:
  1. Particulieren in Nederland die voor minder dan Euro 50,01 afnemen betalen Euro 6,50 verzendkosten.
  2. Particulieren in het buitenland betalen verzendkosten afhankelijk van het gewicht en het factuurbedrag.
  3. Detaillisten die voor minder dan Euro 113,45 (fl 250,00) afnemen, betalen minimaal Euro 5,67 (fl 12,50) verzendkosten.
  4. Kosten van rembourszendingen zijn voor rekening van detaillist c.q. particulier.
 3. Wij zullen aan onze leveringsplicht hebben voldaan door het eenmaal aanbieden van zaken.
 4. Wanneer de benodigde gegevens voor de uitvoering van de opdracht niet tijdig door afnemer aan ons ter beschikking zijn gesteld, worden de leveringsdata in ieder geval met die termijn opgeschort.
 5. Indien is overeengekomen dat de order in fasen zal plaatsvinden, zijn wij gerechtigd de deellevering, die tot een fase behoort, uit te stellen, totdat de afnemer aan al zijn financiële verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud en overgang

 1. Zolang de afnemer niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalings en overige verplichtingen jegens ons blijven de geleverde zaken ons eigendom.
 2. Afnemer is niet bevoegd de geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, aan derden in onderpand of eigendom over te dragen, dan wel voor gebruik aan derden af te staan, totdat afnemer aan zijn betalings en overige verplichtingen jegens ons heeft voldaan. Deze zaken mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.
 3. Wanneer afnemer enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, of zich een andere omstandigheid als in artikel 7 lid 1 voordoet, zullen wij gerechtigd zijn de geleverde zaken, waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij de afnemer derden die de zaak voor afnemer houden terug te (doen) nemen.
 4. Afnemer is verplicht ons direct schriftelijk te melden dat derden rechten doen gelden op de door ons geleverde zaken, voor zover deze (nog) niet zijn eigendom zijn, alsmede wanneer zich enige omstandigheid als bedoeld in artikel 7 lid 1 voordoet.

Artikel 7 Opzegging en beëindiging overeenkomst

 1. Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst met afnemer zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, indien de afnemer:
  1. surséance van betaling, c.q. faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, c.q. onder bewind wordt gesteld;
  2. enige(betalings)verplichting uit de overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt en door ons eerst in gebreke is gesteld teneinde alsnog na te komen binnen een redelijke termijn;
  3. een besluit neemt tot liquidatie en/of stilleggen van zijn onderneming;
  4. de beheer over zijn vermogen verliest, of wanneer afnemer een natuurlijk persoon is onder curatele wordt gesteld, of komt te overlijden.
 2. Bij beëindigen als voren bedoeld zijn alle vorderingen op afnemer terstond opeisbaar en zijn wij daarnaast gerechtigd tot het vorderen van volledige vergoeding van schade, gederfde winst en/of wettelijke rente.

Artikel 8 Verplichtingen afnemer

 1. Afnemer is verplicht bij doorverkoop mede te werken aan en zich aan te sluiten bij verkoopbevorderende maatregelen, die wij treffen en waarvoor wij telkens tijdig van tevoren afnemer zullen inlichten. Deze verkoopbevorderende maatregelen kunnen onder meer betrekking hebben op reclame, op speciale aanbiedingen, op handhaving van bepaalde prijzen e.d. Wat betreft het laatste zij opgemerkt dat het hier gaat om de prijzen zoals door ons vastgesteld in de prijscourant voor verkopen aan de detailhandel en consument.
 2. Afnemer is verplicht de door ons in het verkeer gebrachte artikelen uitsluitend te verhandelen in de originele detailverpakking, zonder enige verandering of beschadiging daarvan.
 3. Voor zover noodzakelijk bij bepaalde produkten verlaten deze het magazijn van ons in droge toestand. Van afnemer wordt verwacht dat bij de produkten onmiddellijk na inontvangstname opslaat in een droog magazijn o.i.d. dat een temperatuur heeft tussen 15 en 22 graden Celsius.
 4. Afnemer verplicht zich onze artikelen nimmer te verstrekken als toegift en nimmer onze artikelen tezamen met andere artikelen tegen een totaalprijs aan te bieden.

Artikel 9 Garantie

 1. Behoudens een eventuele fabrieks en/of grossiersgarantie, wordt voor geleverde zaken geen garantie gegeven, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Wij garanderen dat de zaken voldoen aan alle noodzakelijke keuringen en dat de zaken ook regelmatig worden gekeurd.
 3. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij aan de bestemmingen corresponderend gebruik van de geleverde zaken mits deze worden gebruikt conform de aan afnemer eventueel verstrekte adviezen.
 4. Indien een produkt toch ondeugdelijk blijkt of van mindere kwaliteit blijkt te zijn, heeft afnemer recht op vervanging, tenzij wij er voor kiezen om het factuurbedrag te retourneren na retourzending van de betrokken artikelen.
 5. Elke garantieverplichting vervalt, wanneer afnemer het verrichte of geleverde:
  1. wijzigt of laat wijzigen;
  2. voor andere dan de normale beoogde doeleinden gebruikt;
  3. op onoordeelkundige wijze zoals het voldoen aan de verplichting genoemd onder artikel 9 lid 3 heeft behandeld en/of onderhouden, waaronder tevens wordt verstaan al wat volgens branchgebruik als zodanig wordt aangemerkt.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. Wij aanvaarden slechts aansprakelijkheid voor gebreken aan door ons geleverde zaken, voorzover deze aansprakelijkheid gedekt is onder onze aansprakelijksheidverzekering. De aansprakelijkheid van De Eekhoorn beperkt zich tot het bedrag van de uitkering op grond van onze verzekering.
 2. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst, exclusief BTW.
 3. Wij zijn niet aansprakelijk voor in de branche toelaatbaar geachte technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, kleur, maat, gewicht en afwerking e.d., welke afwijkingen afnemer derhalve niet het recht geven zaken te weigeren.
 4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van ons of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 5. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen van onze produkten indien afnemer en/of eindgebruiker zich niet gehouden heeft aan de dosering, allergisch daarvoor blijkt te zijn, drugs of alcohol gebruikt, of produkten inneemt waarvan de houdbaarheidsdatum is overschreden.

Artikel 11 Betaling

 1. Alle betalingen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum, hetzij contant, het zij op een door ons aangewezen bank of girorekening.
 2. Indien het factuurbedrag niet binnen 21 dagen na faktuurdatum door ons is ontvangen, wordt afnemer geacht zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist in verzuim te zijn met de betaling en houden wij ons het recht voor om vanaf dat moment zonder nadere aankondiging aan afnemer de wettelijke rente, berekend in volle maanden, in rekening te brengen en over te gaan tot het nemen van rechtsmaatregelen, welke kosten eveneens voor rekening van afnemer komen.
 3. Indien de betaling van een factuur niet binnen 21 dagen na factuurdatum is ontvangen en wanneer wij alsdan rechtsmaatregelen strekkende tot verkrijging van betaling zijdens afnemer nemen, is deze gehouden tot betaling van de door ons te maken (buiten)gerechtelijke incassokosten, welke zijn vastgesteld op minimaal 15% van het factuurbedrag (of een gedeelte ervan), zulks met een minimum van Euro 68,07 (fl 150,).
 4. Alle door of namens afnemer gedane betalingen geschieden eerst in mindering op de verschuldigde kosten en voorts in mindering op de factuurbedragen die het langst openstaan, zelfs indien afnemer aangeeft dat betaling betrekking heeft op een latere factuur.
 5. Indien afnemer met betaling van een deellevering c.q. leveringsfase in gebreke blijft, zijn wij gerechtigd de overige nog uit te voeren orders c.q. fasen op te schorten met de termijn gedurende afnemer een opeisbare (deel)factuur onbetaald laat, onverminderd ons recht om na ingebrekestelling de opdracht(en) definitief te beëindigen en betaling te verlangen van al hetgeen wij tot op dat moment te vorderen hebben.

Artikel 12 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt mede verstaan de situatie dat wij wegens omstandigheid waarop wij redelijkerwijs geen invloed kunnen uitoefenen, niet in staat zijn de opdracht overeenkomstig gemaakte afspraken uit te voeren.
 2. In geval van overmacht zijn wij gerechtigd nakoming van de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst hetzij op te schorten zolang de overmachtssituatie voortduurt, hetzij de overeenkomst te beëindigen, zonder dat wij tot betaling van enigerlei schadevergoeding of boete aan afnemer gehouden zijn.
 3. Bij opschorting van uitvoering van een order met meer dan 40 werkdagen is afnemer evenwel gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, tenzij de specifieke omstandigheden van een geval een kortere termijn rechtvaardigen.
 4. Bij beëindigen als voren bedoel zijn wij gerechtigd betaling te verlangen van al hetgeen tot dan toe is geleverd/verricht en zijn wij niet gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding of boete aan afnemer.

Artikel 13 Reclames

 1. De afnemer dient de geleverde zaken bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Reclames met betrekking tot zichtbare gebreken worden slechts in behandeling genomen indien zij binnen 4 dagen na ontvangst der zaken schriftelijk, bij aangetekend schrijven, ter kennis van ons zijn gebracht.
 2. Reclames met betrekking tot nietzichtbare gebreken worden slechts in behandeling genomen indien zij binnen 4 dagen na constatering, ter kennis van ons zijn gebracht bij aangetekend schrijven.
 3. Bij tijdig ingediende reclames zullen wij in de gelegenheid gesteld worden de klacht te controleren, bij gebreke waarvan deze niet voor behandeling in aanmerking komt.
 4. Indien de reclame door ons juist wordt bevonden, zullen wij in staat gesteld worden om de vereiste voorzieningen te treffen, dan wel de afgekeurde zaken door andere te vervangen.
 5. Reclames zullen niet in behandeling worden genomen indien blijkt, dat derden iets aan de zaken hebben gewijzigd.
 6. Na het verstrijken van de bovenbedoelde termijnen wordt afnemer geacht de geleverde zaken , respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.
 7. Reclames ontslaan de afnemer niet van zijn verplichting tijdig conform artikel 11 te betalen.

Artikel 14 Auteursrechten/geheimhouding/overdraagbaarbeid

 1. Wij behouden alle industriële en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door ons verschafte produkten en de daarin vervatte uitvindingen, recepten, tekeningen, berekeningen, schetsen, technische data, specifieke bescheiden, modellen en auteursrechtelijke werken voor, voorzover deze aan ons toekomen.
 2. Het is afnemer verboden de door ons geleverde produkten en/of gegevens in bruikleen af te staan, te openbaren, te kopiëren, veranderen, reproduceren of voor enig ander doel, dan waarvoor deze door ons zijn geleverd, aan te wenden zonder uitdrukkelijke toestemming van ons. Bij overtreding hiervan verbeurt afnemer een boete van Euro 11.344,51 (fl 25 000, ) per overtreding, onverminderd het recht van ons alle nog lopende contracten te ontbinden en schadevergoeding/winstderving te vorderen conform het bepaalde in artikel 7.
 3. Wij zuilen alle maatregelen nemen zodat alle aan ons door afnemer ter beschikking gestelde gegevens uitsluitend en alleen worden gebruikt voor de verwezenlijking van de order. Wij zullen deze gegevens zonder schriftelijke toestemming van afnemer niet aan derden bekend maken.
 4. Wij zullen redelijke aanwijzingen van afnemer omtrent het waarborgen van geheimhouding in acht nemen.
 5. Het is afnemer niet toegestaan zijn rechten en/of verplichtingen voortvloeiende uit de met ons gesloten overeenkomst over te dragen aan derden.
  verdracht van rechten en/of verplichtingen is alleen mogelijk nadat afnemer ons hiervan op de hoogte heeft gesteld en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons heeft verkregen.

Artikel 15 Risico overgang

Het door ons geleverde is, ook al is de eigendom van de zaken nog niet overgegaan en ook al heeft afnemer de bestelling nog niet aanvaard, met ingang van het tijdstip van levering voor het risico van afnemer.

Artikel 16 Retourzendingen

 1. Retourzendingen zijn te allen tijde toegestaan, mits de verpakking onbeschadigd en de ’ten minste houdbaar tot’ termijn (T.H.T.termijn) niet is verlopen, in zoverre dat vervanging met soortgelijke produkten zal geschieden.
 2. Wij kunnen ervoor kiezen een retourzending te crediteren. Dit is echter slechts mogelijk tot 4 maanden voor de vervaldatum

Artikel 17 Toepasselijk recht

Op alle met ons aangegane overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 Geschillen

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zijn wij bevoegd de afnemer, in geval de Rechtbank bevoegd is, te dagvaarden voor de arrondissementsrechtbank te Arnhem